118100.se
Använd min nuvarande position

Användarvillkor

Användarvillkor antagna av 118 100 Sales AB den 27 januari 2020.

118 100 Sales AB (nedan 118 100) tillåter användning av hemsidan www.118100.se (nedan Webbplatsen) och nummerupplysning per telefon via telefonnummer 118 100 (nedan Nummerupplysningen) endast enligt dessa användarvillkor (nedan Användarvillkoren). Användarvillkoren gäller även i tillämpliga delar annonsörer och uppgifter som enskilda företag eller individer bidrar med. Genom surfa in på Webbplatsen alternativt ringa eller SMS:a Nummerupplysningen accepterar du – i egenskap av både privatperson och i förekommande fall företrädare för en juridisk person av något slag -- dessa Användarvillkor.

Användarvillkoren kompletteras av vår Intetegritetspolicy, avseende vår behandling av personuppgifter samt våra Köpvillkor som gäller för köp och beställningar per telefon eller via Webbplatsen.

Innehåll på Webbplatsen och Nummerupplysningen

118 100:s rättigheter

Allt innehåll på Webbplatsen och Tjänsten inkluderande, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, logotyper, information om varor, omdömen, bakomliggande databaser, ljudinspelningar och varumärken ägs av eller är licensierat till 118 100 och utgör immaterialrättsligt och marknadsrättsligt skyddad egendom. Det är förbjudet att, utan 118 100:s samtycke kopiera eller tillgängliggöra (med vilket avses alla former av tekniskt återgivande, länkning, spegling, utdrag eller annan spridning) hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Webbplatsen får inte användas i kommersiella syften av personer, företag eller organisationer vilka bedriver med 118 100 direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet. Inte heller får Webbplatsen användas i kommersiella syften av närstående till sådana personer, företag eller organisationer.

Ansvarsbegränsning

118 100 kan inte garantera att innehållet på Webbplatsen eller information som erhålls via Nummerupplysningen är fullständigt och korrekt. Fel i informationsinnehållet kan ha olika orsaker, såsom exempelvis tekniska fel, den mänskliga faktorn eller andra faktorer utom vår och våra leverantörers kontroll. 118 100 friskriver sig från ansvar för brister och felaktigheter och förbehåller sig rätten att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera allt innehåll på Webbplatsen och i de databaser som används i Nummerupplysningen.

Uppgifter om dig eller ditt företag

118 100:s databas innehåller information om nära nog alla företag och vuxna individer i Sverige. Informationen erhålls från olika källor och tillgängliggörs på den grund och enligt de villkor som framgår av vår Integritetspolicy. Informationen ägs av eller licensieras till 118 100. I vår Integritetspolicy framgår hur man går till väga för att begära ändring eller korrigering av felaktiga uppgifter. Våra Köpvillkor reglerar hur ett företag mot betalning kan komplettera sina uppgifter i olika hänseenden.

Externa länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till domäner och sajter på Internet som ligger utanför 118 100:s kontroll. Omvänt kan det hända att webbplatser utanför 118 100:s kontroll länkar till Webbplatsen. Även om 118 100 kontinuerligt arbetar för att säkerställa att Webbplatsen enbart länkar till webbplatser som upprätthåller minst samma standard beträffande t.ex. skydd för användares personliga integritet, så kan 118 100 inte ikläda sig något som helst ansvarar för hanteringen av personuppgifter som du lämnar på andra webbplatser. Du bör som användare alltid vara noggrann med att alltid sätta dig in i vad som gäller ifråga om användarvillkor, integritetsskydd m.m. på alla hemsidor du besöker och använder.

Användarkonton

Registrering av uppgifter

Det finns möjlighet för företag (inklusive enskilda firmor) att skapa ett användarkonto på Webbplatsen (nedan Användarkonto). I samband med registrering på Webbplatsen erhåller du inloggningsuppgifter i form av ett användarnamn och ett hemligt lösenord. Genom registreringen försäkrar du på heder och samvete att de uppgifter du lämnar om dig själv och det företag du företräder är fullständiga och korrekta, samt att du är behörig att företräda det företag i vars namn kontot skapas. Du ansvarar utan begränsning för felaktigheter och alla följder av bristande behörighet.

I 118 100: s Integritetspolicy, vilken uttryckligen accepteras vid registrering av Användarkonto, framgår hur 118 100 behandlar personuppgifter som lämnas i samband med registrering.

Tillgång till Användarkonto

Du och ditt företag åtar er att se till att ingen annan får tillgång till ditt företags Användarkonto eller inloggningsuppgifter. Det åligger er att se till att användarnamn och lösenord alltid förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa. Misstänker ni att någon obehörig fått tillgång till era inloggningsuppgifter eller Användarkonto är ni skyldiga att utan dröjsmål underrätta 118 100. Du och ditt företag ansvarar i förhållande till 118 100 utan begränsning för alla åtgärder, inklusive genomförda köp, som vidtagits med era inloggningsuppgifter om en sådan anmälan inte gjorts.

Missbruk

Om 118 100 misstänker att du eller ditt företag missbrukar ert användarkonto eller inloggningsuppgifter eller annars bryter mot dessa Användarvillkor har vi rätt att stänga av er, temporärt eller permanent. 118 100 har även rätt att på eget initiativ tilldela er nya inloggningsuppgifter.

Force Majeure

118 100 har ingen skyldighet att ersätta användare för något som kan vara ett brott mot dessa användarvillkor om avtalsbrottet uppstått på grund av omständigheter utanför 118 100:s kontroll. Exempel på sådana omständigheter är arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighets¬bestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och alla andra rättsliga påföljder.

Övriga avtalsvillkor

Ändringar och tillägg

118 100 förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Ändringar är giltiga från det att de beslutas, och publiceras utan dröjsmål på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du besöker Webbplatsen regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Ogiltighet

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisdiktion över 118 100 och dess avtal skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna avtalsvillkor är helt eller delvis ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga avtalsbestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse som ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Allmänna avtalsvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan dig och 118 100, köp på Webbplatsen, tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna avtalsvillkor prövas av allmän domstol.

Publicerat den 27:e januari 2020.