118100.se
Använd min nuvarande position

Allmänna köpvillkor

Allmänna köpvillkor antagna av 118 100 Sales AB den 27 januari 2020.

Dessa villkor utgör avtalsinnehåll mellan å ena sidan 118 100 Sales AB (nedan 118 100) och å andra ett företag som ingått avtal med 118 100 om köp av tjänst (nedan Kund) om leverans av tjänster.

Avtalets innehåll

De Allmänna köpvilllkoren kompletteras av

  1. Orderbekräftelse från 118 100, skriftlig eller digital, som specificerar vilka tjänster som avtalet omfattar, det avtalade priset och från vilken dag avtalet gäller;
  2. 118 100:s AB användarvillkor (nedan Användarvillkoren) för hemsidan www.118100.se (nedan Webbplatsen) och nummerupplysning per telefon via telefonnummer 118 100 (nedan Nummerupplysningen); samt
  3. 118 100:s Integritetspolicy (nedan Integritetspolicyn) som bl.a. innehåller bestämmerlser om 118 100:s behandling av personuppgifter.

Slutande av avtal mellan Kund och 118 100

Accept och Orderbekräftelse

Genom att registrera en beställning via Webbplatsen och klicka [SLUTFÖR KÖP], alternativt att muntligen eller skriftligen bekräfta en beställning vid personligt sammanträffande eller telefonsamtal med företrädare för 118 100, avger Kunden juridiskt anbud till 118 100 att träffa avtal. Anbudet innefattar bekräftelse av att Kunden accepterar att vara bunden av dessa Allmänna köpevillkor samt att Kunden tagit del de andra dokument som detta dokument hänvisar till, inkluderande Integritetspolicyn och Användarvillkoren. Kunden förbinder sig efter accept att följa villkoren i sin helhet.

Kund är bunden av varje beställning (anbud) enligt föregående stycke som görs på Webbplatsen eller på annat sätt. Ett för 118 100 förpliktigande avtal ingås när 118 100 accepterar Kundens beställning och sänder en orderbekräftelse (nedan Orderbekräftelsen) via email eller per post. Kunden uppmanas att spara orderbekräftelsen som utgör del av parternas avtal. Samma information är tillgänglig för Kunden via ett användarkonto på Webbplatsen. De bestämmelser som gäller i fråga om användarkonton regleras i Användarvillkoren.

Förbehåll

118 100 förbehåller sig rätten på vilka grunder som helst avstå från att träffa avtal med någon. Exempel på skäl till att 118 100 väljer att inte ingå avtal med ditt företag kan vara information som framkommit i samband med kreditprövning, att det vid senare tidpunkt framkommer att någon lämnat oriktiga uppgifter, att företaget låtit annan använda dess inloggningsuppgifter, att företagets företrädare återkallar samtycke till behandling av personuppgifter, eller att ett avtal skulle riskera att leda till negativ publicitet för 118 100.

118 100:s åtaganden

Leverans av tjänsterna

118 100 åtar sig att så länge parternas avtal är i kraft leverera de avtalade tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av 118 100 i befintligt skick och 118 100 gör inga utfästelser och ställer inga garantier av något slag vare sig angående tjänsternas funktion, användbarhet för visst ändamål, Webbplatsens eller Nummerupplysningens tillgänglighet eller funktion, informationsinnehållets riktighet eller fullständighet databasen.

Förändring av tjänsterna

118 100 förbehåller sig rätten att om det är nödvändigt förändra eller inskränka de avtalade tjänsterna. Det åligger därvid118 100 att med minst en månads varsel informera Kund om förändring som väsentligt påverkar avtalad Tjänst om förändringen kan anses vara till väsentlig nackdel för Kund. Om förändringen enligt ovan är till väsentlig nackdel för Kund, har denna rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen har trätt i kraft. Sådan uppsägning ska vara skriftlig och ha kommit 118 100 tillhanda senast tio (10) dagar före ändringens ikraftträdande.

118 100 har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vidare förbehåller sig PPE rätten att med en månads varsel upphöra med tillhandahållande av Tjänsten.

Kundens åtagande

Ansvar för användning av tjänsterna

Kund ansvarar obegränsat för all användning av de avtalade tjänsterna, inklusive anställdas och andra behöriga användares användande.

Pris och betalning

Kund ska betala de avgifter för de avtalade tjänsten som stipuleras i Orderbekräftelsen och faktura som 118 100 tillställer Kunden tillsammans med Orderbekräftelsen, samt för varje förlängningsperiod till dess avtalet upphör i enlighet med 118 100:s vid varje tidpunkt gällande prislista.

Vid försenad betalning äger 118 100 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. För det fallet att betalning inte skett inom trettio (30) dagar efter förfallodatum får 118 100 häva avtalet i sin helhet.

Avtalstid

Avtal gäller om inte annat särskilt avtalats i tolv (12) månader från det datum som anges i Orderbekräftelsen. Avtalet förlängs med tolv (12) månader försåvitt det inte någon av parterna säger upp avtalet skriftligen med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid.

Uppsägning från Kunds sida ska ske via epostmeddelande till kundtjanst@118100.se

Överlåtelse av avtal

Avtalet får endast överlåtas av Kund till annan efter skriftligt samtycke från 118 100. 118 100 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet.

Force Majeure

118 100 ansvarar inte för avbrott eller förseningar orsakade av omständigheter utanför dess kontroll, såsom exempelvis arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, krig, brand, blixtnedslag, terroristattacker, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska avbrott, fel i elnätet, teledataförbindelse eller dataförbindelse, eller annan kommunikation samt fel, eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som anges ovan. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra rättsliga påföljder. Om omständighet av den art som nämns ovan tillstöter, åtar sig 118 100 att informera Kund – om möjligt – dels när situationen uppkommer, dels när den upphör. Har sådan omständighet fortlöpt längre än två månader har vardera part rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Övriga avtalsvillkor

Fullständig reglering

Dessa Allmänna köpevillkor inklusive samtliga dess bilagor utgör den fullständiga regleringen av parternas avtal avseende de tjänster som anges i Orderbekräftelsen och ersätter slutligen alla föregående muntliga eller skriftliga handlingar eller utfästelser mellan parterna.

Ändringar och tillägg

118 100 förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Ändringar är giltiga från det att de beslutas, och publiceras utan dröjsmål på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du besöker Webbplatsen regelbundet och håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av Användarvillkoren.

Ogiltighet

Om en domstol, myndighet eller skiljenämnd med jurisdiktion över 118 100 och dess avtal skulle finna att någon bestämmelse i dessa Allmänna avtalsvillkor är helt eller delvis ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga avtalsbestämmelser lika fullt vara gällande och verkställbara i den största möjliga utsträckning som tillämplig lag tillåter och tolkas på sådant sätt att syftet med villkoren som helhet uppnås. Bestämmelse som ogiltigförklarats eller beträffande vilken verkställighet nekats kan komma att ersättas eller modifieras.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara vägledande vid tolkningen av dessa Allmänna avtalsvillkor och om inte tvingande bestämmelser föranleder annat tillämpas i händelse av tvist. Tvist rörande relationen mellan dig och 118 100, köp på Webbplatsen, tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna avtalsvillkor prövas av allmän domstol.

Publicerat den 1 Februari 2020.